Co je “nízkoprah”? Klub pro děti a mladé lidi, kam mohou jít bez překonání různých bariér typu vstupné, registrace nebo objednání předem. Největším přínosem je v oblastech s hloučky bezprizorní mládeže pokuřující v parcích a na lavičkách. Hudební zkušebna, hraní fotbálku a samozřejmě rozhovor se sociálními pracovníky je alternativa, která často předejde různým “experimentům z nudy”.

Ohlédnutí za rokem 2014

O potřebnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež[i] v Praze 10 hovořil na jaře roku 2014, ještě v pozici starosty, Bohumil Zoufalík: (exODS, Hlavu vzhůru, nyní Nezávislý): „Potřebnost zařízení tohoto typu na území naší městské části potvrzují i výstupy terénního programu, který se již téměř dva roky věnuje sociální práci s dětmi v oblasti Vršovic. Tento terénní program byl také jedním z hlavních impulsů, který o realizaci rozhodl“.

Potřebnost nízkoprahového klubu prokázal i proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb (Priorita 7, str. 30).

Ohlédnutí za rokem 2016

V červenci roku 2016 přišla radnice Prahy s pozitivní reportáží o budování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ulici K Botiči ve Vršovicích. V reportáži vyjadřují zástupci TOP09, radní Počarovský a Pek, spokojenost nad tím, že se jim po letech váhání podařilo záměr vzniku nízkoprahového klubu přivést do realizační fáze zejména proto, že: zařízení tohoto typu na Praze 10 stále chybí.

Ohlédnutí za rokem 2017

O to více je překvapující, že 29. 6. 2017, Rada (mj.) vzala na vědomí informaci o nemožnosti dokončení investiční akce a schválila ukončení investiční akce „Rekonstrukce objektu K Botiči na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ na základě smlouvy o dílo č. 2016/OMP/1131 uzavřené dne 13. 10. 2016 se společností RENASTAV, s.r.o. a uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2016/OMP/1131 na realizaci akce. Co se stalo? V průběhu realizace byla jednoduše řečeno zjištěna špatná statika objektu, a proto se musel celý záměr rekonstrukce zastavit.

Na tomto místě je patrně vhodné uvést, co ví každý zkušený stavař, že projektovou dokumentací se podle Stavebního zákona rozumí zpracování územně-plánovací dokumentace a dále dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb, jejichž chybnost je ve zprávě o ukončení záměru zmiňována.

Rovněž musela být Magistrátu hl. m. Prahy vrácena účelová dotace ve výši 5 mil Kč na vznik nízkoprahu.

Rok 2018

Zdá se, že radnice obdržela projektovou dokumentaci stavby klubu v nevyhovující kvalitě. Tento předpoklad potvrzuje vyjádření vedoucího odboru majetkoprávního, Filipa Kouckého, z letošního ledna: „Projekt s komplikacemi, kvůli kterým byl ve finále projekt zastaven, počítal. Nicméně ne v takové míře, jaká se nakonec při realizaci zakázky objevila“.

I jeho další odpověď na otázku, jak je možné, že neodpovídající technický stav nebyl zjištěn při odborném posudku před zahájením stavebních úprav: „Před zahájením projektových prací nebyl zadáván žádný posudek, který by toto řešil. Otázky neodpovídajícího technického stavu standardně řeší projektová dokumentace, není tedy obvyklé posudky před zadáváním projektu takovéhoto rozsahu objednávat“.

Vše ukazuje na nekvalitní projektovou dokumentaci. Tato skutečnost jistě zakládá důvod k vymáhání škody po zpracovateli uvedené dokumentace, avšak nemusela by vést k ukončení záměru zbudování nízkoprahového klubu pro mládež.

Pokračovat nemůžeme! Nebo nechceme?

Cena díla činila 8 492 867 Kč bez DPH. Vícepráce by činily 3 492 923,96 Kč bez DPH a hodnota méněprací by činila 1 258 341,46 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla by tedy činilo + 2 234 581,96 Kč bez DPH, tj. cca + 26,3%. Zákon o zadávání veřejných zakázek hovoří o přípustnosti změny, pokud vícepráce nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky.

V důvodové zprávě se uvádí, že „Tedy uzavření dodatku, kterým by došlo ke změně díla dle změny projektové dokumentace, by bylo možné. Ale jedná se o možnost nikoliv povinnost zadavatele. Ten má v těchto případech vždy možnost plnění ukončit, vypořádat se s dodavatelem a následně na základě změněné projektové dokumentace vyhlásit nové zadávací řízení“.

Výše zmíněné znění Usnesení Rady o nemožnosti dokončení investiční akce tedy není pravdivé, jelikož možnost jejího dokončení je v důvodové zprávě jasně uvedena.

Nezapomínejme rovněž, že se jedná o částku, která byla v roce 2017 vyhrazena na radovánky v rámci Dnů Prahy 10, či že polovina částky byla utracena za loňské radniční Májové slavnosti trvající jedno odpoledne. Navýšení ceny tedy důvodem k zastavení prací nebude.

Vhodný pozemek u Botiče pro soukromého developera?

Můžeme se dále ptát, proč od záměru současná Rada odstoupila, a jak bude s pozemkem naloženo. Dle lednového vyjádření vedoucího odboru majetkoprávního Kouckého o dalším využití pozemku rozhodne Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 10.

Lokalita zvolená pro vznik nízkoprahového klubu je přitom s ohledem na klientelu klubu velmi příhodná – relativně vzdálená od obydlených domů (dá se předpokládat, že mládež bude vyvíjet určitý hluk) a prostor kolem budovy nabízí prostor pro venkovní aktivity návštěvníků klubu. Zároveň se jedná o lokalitu, která se nachází v hustě zasídlené oblasti, ve které se již terénním šetřením sociálněpatologické chování mládeže prokázalo. S lokalitou projevili souhlas svého času i kurátoři mládeže. Klub by měl v tomto prostoru své opodstatnění a v rámci Prahy 10 se bude vhodnější lokalita jen těžko hledat.

V návrhu rozpočtu pro letošní rok je na zřízení nízkoprahu v ulici Nad Primaskou alokovaná částka 1,2 mil. Kč. Jedná se o hustě obydlenou zástavbu, klub by měl být přímo v obytném domě. Je otázkou, jak radnice nájemníky a obyvatele okolních domů se záměrem zřízení nízkoprahu seznámila, jelikož s ohledem na klientelu klubu by mohly vyvstat potíže v soužití. Navíc lokalita Nad Primaskou nenabízí prostor pro venkovní aktivity. Objekt u Botiče naopak disponuje přilehlou zahradou.

Přes uvedená fakta by na pozemku u Botiče při určité konstelaci mohla vzniknout jiná stavba. Třeba stavba soukromého investora. A místo nízkoprahového klubu pro mládež vyrůst například soukromý domov pro seniory.

Máme odvahu pomáhat

Piráti si velmi dobře uvědomují nejen potřebnost a zároveň absenci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10, ale i to že vhodnější místo pro umístění takového zařízení se v naší městské části téměř nedá najít.

Jsme rovněž přesvědčeni, že dlouhodobě chátrající objekt, stejně jako již do příprav záměru investované poměrně vysoké finance, práce, čas i energie, by v případě zřízení nízkoprahu konečně nalezly velmi smysluplné využití.

Michal Kočí
[i] Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

(1) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.