sedmidomky2

MČ Praha 10 realizovala od srpna roku 2006 do září 2015 tzv. podpůrný sociální program bydlení (viz infobox níže). V rámci tohoto programu se mimo jiné řešily komplikované pohledávky vůči Městské části Praha 10. Na řešení komplikovaných pohledávek (soudní i mimosoudní cestou) byla vyhlášena veřejná soutěž. V rámci této soutěže byl podán pouze jeden návrh uchazeče, sdružením „Bydlení v Praze 10“ se sídlem Jerevanská 16 (později transformované v akciovou společnost Program bydlení a.s.), zastoupené předsedou představenstva Radkem Luňákem a místopředsedou představenstva JUDr. Josefem Vostrejšem.

Není jistě bez zajímavosti, že předložený návrh předjímal fakt, že v rámci realizace bude moci operovat s majetkem MČ Praha 10, tedy s byty v areálu Sedmidomky i byty obecními. Obecních bytů měl Program bydlení, a.s. od MČ Praha 10, dle uzavřené smlouvy o realizaci podpůrného sociálního programu bydlení s platností do 31. 12. 2025, obdržet k dispozici 80. Reálně jich obdržel 36.

Trojitá výhra: nájemné za korunu, příspěvek od MČ P10, podnájem za tržní nájemné

Výše nájemného po dobu realizace celého programu činila 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) v rámci areálu Sedmidomky a 1 Kč za každý pronajatý byt měsíčně (sic!).

Přihlédneme-li k faktu, že MČ Praha 10 hradila Programu bydlení, a.s. (dále jen PB) za každého klienta (dříve svého dlužníka) první 3 měsíce, resp. 6 měsíců v případě rodin s dětmi, podnájemného ve svých vlastních bytech, lze konstatovat, že podmínky byly pro PB víc než skvělé.

Ve dnech 29. 6. až 22. 7. 2015 provedla MČ Praha 10 kontrolu plnění smluvních podmínek mezi ní a Programem bydlení a.s. Z kontroly vyplynulo, že společnost PB se dopustila závažného porušení svých povinností v rámci podnájemního vztahu tím, že obsadila svěřené byty osobami, které do uvedeného programu nebyly zařazeny a to za obvyklých tržních podmínek. Tento fakt byl, dle znění výpovědi, jednoznačně prokázán v 16 případech, ve 20 případech k tomuto porušení vyvstal důvodný předpoklad. Zjištěné skutečnosti vedly k tomu, že MČ Praha 10 podala 17. 8. 2015 výpověď smlouvy o nájmu bytů.

Uplatnit sankce za porušení podmínek prý není třeba

V článku XIII. smlouvy o realizaci podpůrného sociálního programu bydlení se uvádí, že „Za každé nedodržení nebo nesplnění kterékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou je klient (tj. MČ Praha 10) oprávněn uložit Realizátorovi (tj. společnosti Program bydlení a.s.) smluvní pokutu až do výše 30 000 Kč“. Ve shodném článku smlouvy se v bodě 4. uvádí, že „Nároky na zaplacení smluvní pokuty vzniklé za doby trvání smlouvy nezanikají ani po jejím zániku a to ani v případě zániku smlouvy na základě výpovědi“. Zajímalo nás, zda byla či je po společnosti PB pokuta vymáhána a pokud ano, v jaké výši a zda byla uvedenou společností řádně uhrazena.

Odpověď je, s ohledem na časový odstup dvou a půl let od výpovědi smlouvy, překvapující: „Pokuta po společnosti není vymáhána a nebyla ani uplatněna, neboť nedošlo k vypořádání zbývajících vzájemných vztahů s PB předpokládanou dohodou dle usnesení RMČ Praha 10 č. 870 ze dne 23. 9. 2015“ Tato dohoda měla být uzavřena do 30. 9. 2015 a vzájemné nároky plynoucí ze smluv s Programem bydlení a.s. vypořádány do 31. 12. 2015.

Vyúčtování? Nemáme.

Jedním z důvodů, proč do dnešního dne k vyrovnání vzájemných vztahů nedošlo, může být skutečnost, že MČ Praha 10 nedisponuje vyúčtováním, které jí dle čl. IX., bod 5. smlouvy o realizaci podpůrného sociálního programu bydlení měl povinnost Program bydlení a.s. předkládat. Stejně tak nemá k dispozici svá vyjádření k těmto vyúčtováním, která se naopak ona zavázala PB poskytovat.

I bez těchto vyúčtování MČ Praha 10 přiznává, že Program bydlení pro MČ Praha 10 ziskový nebyl, tj. že po odečtení všech nákladů z vymožených komplikovaných pohledávek kladné saldo nezůstalo. Zůstaly však nevymožené pohledávky po PB, které jsou vymáhány soudně a exekučně.

Za dobu trvání Programu bydlení bylo vymoženo 58 pohledávek s celkovou jistinou 28.717.552 Kč. Z této částky obdržel PB 10.095.347 Kč. K této částce mu MČ Praha 10 uhradila v souladu s článkem VIII. smlouvy o realizaci podpůrného sociálního programu bydlení za podnájem dlužníků 760.325 Kč a 123.963 Kč v souladu se smlouvou o poskytování právní pomoci.

Stále zůstávají resty

Svérázně pojatý projektový návrh předjímající nakládání s majetkem MČ Praha 10, pro MČ Praha 10 nevýhodné smlouvy, ušlý zisk za standardní nájemné, nevyjasněné vlastnické vztahy k bytům, stále nevymožené pohledávky a celkové záporné saldo – to vše jsou resty po Programu bydlení. Doufejme, že nedojde k jejich promlčení.

Relevantní odpověď na otázku, z jakého důvodu MČ Praha 10 přistoupila k realizaci Programu bydlení prostřednictvím dalšího subjektu, tj. v čem byl spatřován přínos tohoto řešení, resp. proč MČ Praha 10 nezajistila realizaci vlastními silami, když nota bene probíhal na jejím majetku a z valné části v rámci jejího účetnictví, jsme bohužel neobdrželi.

V textu zmíněné dokumenty lze dohledat zde.

Michal Kočí

INFOBOX: Co byl Program bydlení?

Smyslem tohoto projektu byl způsob řešení komplikovaných pohledávek, včetně jejich příslušenství, označený jako „podpůrný sociální program bydlení˝. Jednalo se o řešení komplikovaných pohledávek vzniklých v důsledku neplacení nájemného v bytech svěřených m.č. Praha 10. V rámci tohoto projektu byla snaha pronajímatele k uzavření smlouvy s nájemcem (dlužníkem) o zařazení do programu bydlení, kdy nájemce (dlužník) opustí užívaný byt na základě dohody o skončení nájmu bytu a využije ubytování na dobu určitou dvou let v tzv. „Areálu Sedmidomky“. Bývalý dlužník si po splnění povinností vyplývajících z podnájemní smlouvy mohl požádat městskou část o poskytnutí obecního bytu. Snahou městské části bylo umožnit dlužníkovi řešit jeho situaci tak, aby nedošlo k dalšímu prohlubování jeho špatné sociální situace. Uvolněný byt po nájemci (dlužníkovi) byl dále nabízen prostřednictvím vyhlášeného celostátního výběrového řízení na pronájem bytu s podmínkou provedení stavebních úprav v bytě za první nejvyšší nájemné.

Z příjmu na tzv. první nájemné a z příjmu za podnájem byly hrazeny:

– dlužné nájemné vč. příslušenství;

– platby za podnájem předchozího nájemníka v areálu Sedmidomky (6 měsíců u rodin s dětmi, 3 měsíce u ostatních rodin či samostatně žijících osob.

Zbylá část z tzv. prvního nájemného se rozdělila takto:

30% Městská část Praha 10

70% program bydlení a.s.