Articles Tagged with: Životní prostředí

Díky grantům šetříme energie!

V roce 2019 jsme zažádali o čtyři granty v rámci konceptu Smart Cities v hl. m. Praze. V roce 2020 byla podepsána smlouva o čerpání s pražským Operátorem ICT, a.s.
Dva z projektů byly v loňském roce dokončeny a umožňují nám šetřit finanční prostředky a lépe řídit nakládání s energiemi a vodou. Pojďme si představit první z nich, díky jehož opatřením jsme již v roce 2021 uspořili cca 1 mil. Kč, tedy více, než 30% do té doby vynakládaných prostředků.

Modelová a testovací soustava optimalizace energií na sportovišti Gutovka
V roce 2018 měl areál Gutovka na Praze 10 spotřebu cca 260 MWh elektrické anergie a cca 500 MWh zemního plynu a vysokou spotřebu pitné vody (Vodní svět, ledová plocha). Vysoká finanční náročnost provozu areálu (dotace MČ cca 15 mil. Kč ročně, z toho jen na energie a vodu cca 2,5 mil. Kč) vedla k rozhodnutí o zmapování technologických vazeb areálu, realizaci základních úsporných opatření, přípravu základní projektové dokumentace a vytvoření zásobníku nápadů/projektů pro výběr a realizaci náročnějších úsporných opatření.

Díky naší práci a spolupráci s Operátorem ICT, a.s. se s využitím 350 000 Kč grantu (dotace MHMP 245 tis.) se v oblasti hospodaření s vodou a energiemi postupně podařilo:

a) doladit proces čištění vody a odhlášení části stočného za vodu spotřebovanou ve vodním světě,
b) byl vyčištěn a proměřen vrt pro čerpání vody a byla zahájena příprava montáže technologie,
c) bylo vyměněno zastaralé osvětlení skateparku a ledové plochy (hrazeno v rámci grantu),
d) ve spolupráci s dodavateli a operátorem ICT, a.s. došlo k doplnění měření fakturačních měřidel elektřiny, plynu a vody (hrazeno v rámci grantu),
e) opravila se regulace chlazení ledové plochy,
f) byla proměřena trafostanice, nově nastaven rezervovaný příkon a upravena fakturace elektřiny pro areál,
g) byla dokončena základní studie možností montáže FVE v areálu (spolupráce s firmami ze skupiny PRE), využití dešťové vody, připravuje se výměna posledního zastaralého osvětlení a další opatření.

Držíme kurz!

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ĎOLÍČKU A JEHO OKOLÍ

Pražský magistrát oznámil schválení velkého projektu na území naší městské části.
O co se konkrétně jedná?

O oblast vršovického Ďolíčku a dobrou zprávu pro sport a bydlení na Praze 10. Rada magistrátu hlavního města Prahy schválila projektový rámec revitalizace lokality Vršovice-Bohemians. Jedná se o rámec na vypsání architektonické soutěže pro tři samostatné projekty – rekonstrukci stadionu, stavbu sportovní haly a stavbu bytového domu – které i díky magistrátu budou tvořit jeden celek.

Naše první místostarostka Jana Komrsková, 1. místostarostka Prahy 10 k tomu uvedla: „Pro mě osobně je velmi podstatné, že se okolí Ďolíčku bude řešit komplexně jako lokalita, a nikoliv pouze jako jednotlivé segmenty, které do sebe ve finále nemusí zapadat. Pro Prahu 10 to bude znamenat výrazné zvýšení komfortu a občanské vybavenosti v žádané lokalitě. Nedostatek nájemních bytů je obecný problém všech měst, takže každá bytová jednotka, která nám pomůže udržet si zaměstnance klíčové infrastruktury, je potřebná. S tím pochopitelně souvisí i rozvoj celé lokality, což jde v tomto případě ruku v ruce.“

Podrobnosti o revitalizaci Ďolíčku a okolí je možné najít např. v tiskové zprávě Magistrátu nebo u pražského gesčního radního náměstka Petra Hlaváčka: https://www.facebook.com/328899600936330/posts/996699727489644/?d=n.
Celkový pohled na lokalitu (ze které je ilustrační foto) můžete najít na Google Earth: https://bit.ly/Dolicek

MČ Praha 10 připravuje unikátní rekonstrukci dětského hřiště

Dětské hřiště Sobotecká na Vinohradech projde rekonstrukcí. Podnět na úpravu plochy vzešel od občanů, kteří v okolí žijí, rekonstrukci městské části navrhl jejich zaměstnavatel, společnost CDN77. Ta bude projekt financovat, hřiště ale bude dál provozovat MČ Praha 10. Podobná spolupráce soukromé firmy, veřejné správy a místní komunity je v Česku ojedinělá.

„Naše městská část aktuálně spravuje takřka stovku hřišť a sportovišť. S návrhem, s nímž přišla společnost CDN77, jsem se ale setkala poprvé. Jedná se o unikátní propojení sektorů, které spolu doposud příliš nespolupracovaly. Zároveň přesně zapadá do našeho konceptu a vize řízení městské části: Poslouchat občany, diskutovat s nimi a podporovat jejich aktivitu a podíl na rozhodování o důležitých věcech v místech jejich bydliště tak, aby byli se svým okolím spokojeni,“ říká naše místostarostka Jana Komrsková pro oblast životního prostředí.

Architekti připravili první návrh rekonstrukce, včetně vizualizace. Ten zástupci vršovické radnice, CDN77 a Partera v polovině ledna společně představili místním občanům přímo na hřišti. „Bylo to velmi konstruktivní setkání. Na místě jsme zodpověděli všechny dotazy a ještě do konce ledna sbíráme podněty, které mohou lidé posílat mně osobně na mail jana.komrskova@praha10.cz nebo prostřednictvím našich sociálních sítí. Náměty veřejnosti budeme moci do projektu zapracovat, následovat budou zpracování projektové dokumentace a nutné povolovací procesy. Ještě na jaře bychom chtěli začít s rekonstrukcí, do začátku prázdnin by měla být hotová,“ popisuje místostarostka Komrsková a dodává: „I rychlost celého procesu od prvotních kroků po zahájení rekonstrukce je pro nás, coby samosprávu, zajímavá. Soukromý investor totiž nemá tolik povinností, které stavební práce obecně prodlužují, jako my.“

Rekonstruované hřiště nabídne ještě větší paletu herních prvků – skluzavku, interaktivní tabuli či trampolínu. Naopak pískoviště zůstane zachované, zídka okolo něj budě nově koncipovaná jako jedna velká lavička. Přibydou pítko a mlhoviště, místo pro piknik bude zmodernizované a dojde k výsadbě nových stromů.

Spolupráce je koncipovaná tak, že městská část bude o projektu ve všech jeho fáz ích průběžně informovaná a může ho, i s ohledem na následnou údržbu, připomínkovat, ale případně dle svých potřeb i upravovat. Plocha mezi ulicemi Sobotecká a Chorvatská patří mezi větší dětská desítková dětská hřiště, po rekonstrukci bude multifunkčním prostorem pro děti od předškolního až po mladší školní věk.

Animovaná vizualizace proměny hřiště je k nahlédnutí zde.

 

Na Desítce je posílený úklid

Radnice MČ Praha 10 zajišťuje mimořádný úklid veřejného prostoru. Ten probíhá na vybraných čtyřiceti separačních stanovištích už od 20.12.2021, vždy v podvečerních hodinách (pouze s výjimkou Štědrého dne). Zároveň bude městská část bedlivě kontrolovat svoz a úklid, aby mohla rychle a operativně reagovat na případný nepořádek ve veřejném prostoru. Období kolem Vánoc je každoročně spojené s vyšší produkcí odpadů.

Svážení odpadků z kontejnerů na území Prahy 10 zajišťuje společnost AVE Pražské komunální služby a.s. Ta v kritických oblastech posílí svoz tříděného odpadu, a to od 23. prosince do Silvestra. „My jsme navíc ještě vytipovali několik frekventovaných míst, kde se bude úklid provádět dvakrát denně, nejen tedy standardně dopoledne. Naše občany bych chtěla poprosit o trpělivost a součinnost. Zejména o to, aby si předem ověřili, zda je v kontejnerech místo, a v případě plných nádob neodkládali nepořádek vedle nich, ale počkali na svoz. Například vítr totiž odpad odložený u popelnic rozfouká do okolí, a jeho úklid je pak o to složitější. Dny svozu jsou na kontejnerech uvedené,“ říká naše místostarostka Jana Komrsková pro oblast životního prostředí. „Důležité je také odpad před vhozením sešlápnout, natrhat, stlačit, prostě zmenšit jeho objem, aby se jej vešlo více, a nádoby byly efektivně využity,“ dodává místostarostka.

„Zároveň budeme velmi pečlivě mapovat situaci a reagovat na podněty občanů, kteří se na nás pravidelně obracejí, pokud si ve veřejném prostoru všimnou nepořádku. Do kontrol i na řešení podnětů zapojíme větší množství našich zaměstnanců než v předchozích letech,“ doplňuje Jana Komrsková s tím, že námětů od obyvatelů městské části (prostřednictvím MMS zpráv, služby zmapujto.cz, sociálních sítí či mailů) dostala radnice letos stovky.

Pokud se na některých místech situace opakuje, snaží se městská část iniciovat posílení svozu nebo přidání nové nádoby na odpad. „O posílení svozu tříděného odpadu musíme vždy žádat pražský Magistrát, a každý požadavek zdůvodnit. V tomto roce jsme doposud odeslali 125 žádostí (zahrnujících 167 různých požadavků), prozatím ve 116 případech nám hlavní město vyhovělo. Vycházeli jsme jak z podnětů našich obyvatel, tak ze zkušeností kolegů z terénu,“ upřesňuje Jana Komrsková.

Problematikou odpadů se Desítka zabývá dlouhodobě a koncepčně. Letos například byl výrazněji navýšen počet sběrných nádob na použité rostlinné oleje z domácností. K redukci odpadů přispívá i kompostování, radnice svým občanům aktuálně nabízí bezplatné zapůjčení zahradních kompostérů. Na rozsáhlou informačně-osvětovou kampaň Duben bez odpadů Desítka navázala výzvou na občany. Na vzniku vizuálních materiálů, které apelují na jejich osobní zodpovědnost, se obyvatelé sami podíleli. Dlouhodobě podporuje také dobrovolnický úklid.

Obecné informace ke svozu komunálního odpadu na území hlavního města na přelomu roku, otevírací doba sběrných dvorů apod., jsou dostupné pod odkazem: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/svoz_komunalniho_odpadu_provoz_sbernych_dvoru_2022.html

Úklid desáté městské části zajišťovali i lidé bez trvalého domova

Na úklidu Desítky se více než rok podíleli také lidé bez domova. Dělo se tak v rámci projektu, který měl za cíl podpořit jejich zaměstnanost, a jehož výsledkem byl i čistší veřejný prostor. MČ Praha 10 na projekt využila dotaci z rozpočtu Hlavního města Prahy a realizovala ho její akciová společnost PRAHA 10 – Majetková.

Na úklidové činnosti bylo od konce června 2020 do konce srpna 2021 zaměstnáno celkem 41 projektových pracovníků. Ti vhodně doplňovali činnost kmenových zaměstnanců společnosti PRAHA 10 – Majetková. „Začínalo se naším projektem Čistota, což je pravidelný úklid vybraných oblastí Desítky, kde bývají časté problémy s nepořádkem. Jedná se o místa například u stanic metra Skalka a Strašnická, jež městská část většinou nemá povinnost uklízet, protože nejsou v jejím majetku, ale přesto chce čistý prostor zajistit,“ popisuje Jaroslav Vlk, generální ředitel Praha 10 – Majetková, a.s., a pokračuje: „Následně jsme přidali další místa, zejména Malešický park, parkoviště u stadionu Bohemians a objekt komunitního centra na adrese U Vršovického nádraží 30/30. Projektoví pracovníci vykonávali rozličné činnosti od úklidu ulic a parku přes péči o zeleň, až po služby ostrahy na parkovištích a recepce. Koordinoval je člověk, který byl v obdobné situaci před několika lety, a dobře tedy jejich situaci a potřeby zná.“

„Čistota veřejného prostoru a sociální oblast patří mezi hlavní priority všech měst a obcí. Nám se je projektem podařilo propojit, a naplňovat současně. Klíčový pro mě je i fakt, že se nejednalo pouze o časově ohraničenou aktivitu, ale že nám přinesla spoustu cenných poznatků, které můžeme v budoucnu využít. A také nové pracovníky, čtyři lidi se totiž Majetková rozhodla po skončení projektu zaměstnat,“ vyzdvihuje místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která je ve vedení městské části odpovědná za životní prostředí.

Samotný projekt měl ještě měsíční přípravnou fázi, během níž proběhly mimo jiné konzultace s Centrem sociálních služeb Praha či nastavení spolupráce sociálními pracovníky a sociálními kurátory městské části. Ti všichni zároveň předávali lidem bez domova informaci o nabídce zaměstnání, stejně jako terénní pracovníci Naděje a Armády spásy nebo koordinátoři z magistrátního projektu humanitárního ubytování.

„Do programu se přihlásil poměrně široký okruh lidí. Někteří byli i vysokoškolsky vzdělaní, schopni samostatné práce. Z různých důvodů se ovšem ocitli na ubytovně či přespávali u známých. Nechyběli ovšem ani tací, kteří museli přespávat na ulicích nebo ve squotech. Řadě z nich jsme vyšli vstříc a poskytovali jim i ubytování,“ říká Michal Kočí (Piráti), radní pro sociální oblast.

Každý zaměstnanec dostával zpětnou vazbu ke své práci, v pravidelných intervalech probíhaly schůzky s vedoucím projektu, u vybraných pracovníků na individuální bázi. Stranou nezůstalo ani průběžné poskytování dluhového poradenství, poradenství z oblasti zdravotní prevence či z oblasti bydlení.

MČ Praha 10 stojí vandalismus v parcích přes 160 tisíc korun ročně

MČ Praha 10 se dlouhodobě potýká s vandalismem ve svém veřejném prostoru. Náklady na opravy mobiliáře v parcích se za posledních osm let vyšplhaly na bezmála 1,3 milionu korun, tedy více než 160 tisíc korun ročně. Desítka nyní zpracovala vizuální materiály, na nichž názorně ukazuje křiklavé příklady poničení svých venkovních prvků.

Nelichotivým evegreenem jsou opravy poškozených vodních kaskád v Malešickém parku a v parku Malinová-Chrpová. „Za posledních osm let stály nutné opravy přes 722 tisíc korun. Nejčastějím důvodem oprav je koupání se a odhazování věcí a odpadků do kaskád. Ty následně ucpou filtry a spálí čerpadla, která pumpují vodu zpět do oběhu. Potýkáme se rovněž s krádežemi výpustných ventilů, nebo poškozováním pítek a fontán, kde jsou náklady téměř 300 tisíc,” upřesňuje naše místostarostka Jana Komrsková, která má v gesci životní prostředí, a tedy i správu parků a dalších veřejných prostranství. Místostarostka zároveň zdůrazňuje, že částky zahrnují opravdu jen opravy, nikoliv výrazně vyšší náklady na pořizování nových prvků namísto nefukčních.

„Častým jevem je také poškozování knihovniček, laviček, košů nebo postřikovačů. Ať už rozbíjení, nebo posprejování. Je smutné, když musíme pravidelně investovat do oprav něčeho, co má sloužit nám všem a pár jedinců to bezdůvodně ničí. Přitom bychom mohli zbytečně vynaložené desítky tisíc korun investovat do dalšího zlepšování veřejného prostoru,” říká místostarostka Komrsková.

Městská část se proto rozhodla občanům na konkrétních příkladech demonstrovat, jak vandalismus vypadá v praxi. Fotografie poničeného mobiliáře doprovozené sumou, kterou radnice ročně vynaloží na opravy, umístí na své sociální sítě i přímo do veřejného prostoru. „Chceme občany přimět, aby si naplno uvědomili finanční i estetické důsledky pro městskou část. A zároveň také ty funkční, zejména u vodních prvků jejich poškozování bohužel často vede k tomu, že je musíme dočasně vyřazovat z provozu,” vysvětluje Jana Komrsková.

MČ Praha 10 vysadila 33 nových stromů za narozené děti

Na území Prahy 10 je 33 nových dřevin. Městská část je na přelomu dubna a května vysadila v rámci projektu Stromy za narozené děti. Stejně jako vloni na podzim, i nyní byla výsadba z důvodu koronavirových opatření neveřejná. Rodiče ovšem od radnice dostali informaci o druhu stromku, místě, kde stojí, a jeho fotografii. Všechny stromy jsou doplněné cedulkou s křestními jmény dětí.

Osázeno bylo celkem 22 míst po celé Desítce, nejvíce stromků (5) nově stojí na ploše ohraničené ulicemi Kišiněvská, Pitkovická, Benická a Gruzínská ve Vršovicích. Ve všech případech byl vysazený hloh obecný. Populární Malešický park je bohatší o dva duby letní, nechybí ani občany oblíbená sakura ozdobná (v ulici Křenická).

Program výsadby stromů má letitou tradici a mnoho dětí a rodičů se na ´svůj´ stromek chodí pravidelně dívat a sledovat, jak společně s dítětem roste. Je to velmi milá připomínka narození nových občánků Prahy 10. Zároveň nové stromy zkrášlují veřejný prostor a zpříjemňují nám všem pobyt venku. Zejména v horních letních měsících naplno oceníme jejich termoregulační funkci. Dřeviny také postupně doplňujeme o zasakovací vaky, které jim v suchém období dodávají vodu, a brání tak jejich usychání,“ vysvětluje naše místostarostka pro oblast životního prostředí.

Projekt Stromy za narozené děti realizuje MČ Praha 10 od roku 2007, za tu dobu díky němu vysadila už více než 4 500 dřevin. Na „svůj“ strom má nárok každé dítě narozené na Desítce, rodiče jsou s nabídkou oslovováni při slavnostním aktu vítání občánků. Jeden strom je věnovaný maximálně deseti novým obyvatelům Desítky, radnice vždy hledá nejvhodnější místo i s ohledem na bydliště rodin.

Za duben vyprodukoval každý občan Desítky 16,2 kilo směsného komunálního odpadu

Celý duben a první polovinu května věnovala MČ Praha 10 ekologické osvětě. V rámci kampaně Duben bez odpadů občany informovala, jak správně nakládat s odpadem a jak jeho vzniku úplně předcházet. Nyní bude průběžně sledovat, jak se iniciativa projeví v praxi. V dubnu bylo množství směsného komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele srovnatelné jako vloni, a to přestože v celé České republice jeho produkce setrvale stoupá.

1 833 000 kilogramů. Takové množství směsného komunálního odpadu svezla společnost AVE Pražské komunální služby a.s. v dubnu z kontejnerů. Je to o 44 000 kilogramů (2,46 %) více než vloni za stejné období, počet občanů na Desítce ale zároveň meziročně o 2,45 % vzrostl (nyní 113 279, dříve 110 571). Poměr směsných komunálních odpadů na obyvatele byl letos 16,2 kilogramu, tedy obdobný jako v loňském roce.

„Množství směsného odpadu, který každý z nás na Desítce vyprodukuje, neroste v řádu procent, jak je v České republice běžné, ale zůstává na stejné úrovni. Naším ambiciózním cílem ovšem je, aby měl vývoj mírně klesající tendenci. Proto jsme občanům více než měsíc přinášeli rady vedoucí ke snížení produkce odpadů a apelovali na jejich osobní zodpovědnost, a to ve spolupráci s odborníky z našeho úřadu i z profesních organizací, “ říká naše místostarostka Jana Komrsková, která na vršovické radnici zodpovídá za životní prostředí.

Co se týká objemu vytříděného odpadu, toho bylo letos v dubnu 428 tun, vloni se jednalo o 419 tun. „Poměr na obyvatele je tedy rovněž stejný, 3,8 kilogramů. Vzhledem k tomu, že třídění je obecně silnou stránkou Čechů, vidím v tomto směru ještě rezervy. Na třídění jsme se v kampani hodně zaměřovali. Vyrobili jsme i velmi podrobný návodný materiál, který ukazuje, kam patří konkrétní, takřka stovka, odpadků. Cílili jsme i na děti, jejichž edukace je klíčová pro budoucnost, a zároveň pak i ony samy ovlivňují chování svých rodičů,“ popisuje místostarostka Komrsková.

Velkým tématem je bioodpad, jehož měsíční množství za duben na Desítce oproti loňskému roku výrazně vzrostlo, o 17,50 % (vloni 40 000, letos 47 000 kilogramů). „Občané mohou získat nádobu na bioodpady a její pravidelný svoz za zvýhodněnou cenu, protože její část je hrazena Hlavním městem Prahou. Tuto službu může vlastník objektu objednat online,“ upřesňuje Dagmar Bočková ze společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

Počet domovních stanovišť na separaci odpadů meziročně více než dvojnásobně vzrostl (ze 14 na 36). „Naši obyvatelé, respektive společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, si o nádoby na tříděný odpad mohou zažádat, služba je poskytovaná v rámci standardního poplatku za komunální odpad. Jedná se o velmi efektivní metodu, protože lidem v domě s možností třídění odpadá odnos odpadu na sběrná místa, který určitou skupinu lidí od třídění odrazuje. Naším cílem je neustále zvyšovat poměr nádob v domech na úkor těch ve veřejném prostoru, kde jeho část zabírají a ne vždy působí esteticky,“ nastiňuje Jana Komrsková.

Veřejných stanovišť na separaci odpadu je v Praze 10 celkem 274, která v četnostech 3x až 7x týdně uklízí společnost AVE, podzemní kontejner ve Francouzské ulici dokonce dvakrát denně. „Přesto se bohužel lidé ne vždy chovají zodpovědně a odpadky často odkládají vedle

nádob. Pro představu: Jen za duben to bylo 61 000 kilo odpadu,“ říká Dagmar Bočková ze společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

O iniciativě Duben bez odpadů:

Jedná se o osvětovou kampaň MČ Praha 10. V průběhu dubna (a první poloviny května) Desítka občanům radí, jak předcházet vzniku odpadu, jak snižovat jeho objem a jak správně třídit. Spolupracuje při tom s řadou profesních organizací. Informačně-edukativní materiály radnice umístila také do veřejného prostoru. Do něj (poblíž OC Cíl) rovněž instalovala, společně s iniciativou „Každá plechovka se počítá“, speciální srdce na plechovky (více zde).

Na květen Desítka naplánovala diskuzní „odpadová“ fóra za účasti zástupců profesních organizací i aktivních občanů. První proběhlo v úterý 11. května, druhé bude následovat 25. května od 18:00, zájemci ho budou moci sledovat on-line na Facebooku městské části (více zde)

Podrobnosti o kampani najdete zde.

Tabulka – meziroční srovnání měsíce dubna:

MČ Praha 10 posílila úklid venkovních ploch, po 15 letech má nové dodavatele

Po více než 15 letech se nám nyní podařilo vybrat nové dodavatele. Pozitivním a současně překvapivým výsledkem tohoto tendru je skutečnost, že nabídková cena za soubor tří zakázek na údržbu zeleně je o téměř o 20 miliónů nižší, než dosud platné smlouvy, přestože obecné ceny výkonů v této oblasti na trhu výrazně vzrostly.

Svoz odpadkových košů na ulicích, strojní úklid psích exkrementů, zimní čištění chodníků či odvoz černých skládek z veřejných ploch. Tyto činnosti musí nově vykonávat společnosti, které si MČ Praha 10 najímá na úklid svého území. Správní firma PRAHA 10 – Majetková a.s. navíc pečuje o vybraná místa, jež jsou sice na Desítce, ale zároveň ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

„Čistotu veřejného prostoru, občané vnímají velmi citlivě, a ani já v tomto směru nejsem výjimkou. Proto jsem věnovala velké úsilí tomu, abychom úklid oproti minulosti posílili a zefektivnili,“ říká pirátská místostarostka Jana Komrsková, která měla vypsání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ ve své gesci.

K němu došlo už v minulém roce, v tom letošním byli vybráni dodavatelé a došlo k podpisu smluv. Od 1. listopadu zajišťuje společnost Zenova úklid v oblasti Vršovic (zahrnuje i katastr Vinohrad a Michle) a AVE v Záběhlicích (vč. části Strašnic a Michle). Oblast Malešic a části Strašnic převezme 1. ledna příštího roku firma AKROP.

Naším cílem nebylo jen vybrat nové dodavatele, ale především koncepčně rozšířit spektrum činností, za které jsou zodpovědní. Dříve byl úklid chodníků součástí mandátní smlouvy zahrnující i zeleň, nyní jsme obě oblasti oddělili. Do úklidu nově spadá i pravidelný svoz odpadkových košů, které jsou rozmístěny mimo zelené plochy. Doplnili jsme také odvoz černých skládek, které bohužel stále vznikají zejména v okolí nádob na tříděny odpad. Jejich likvidace byla doposud nekoncepčně řešena samostatnými objednávkami. Strojní úklid psích exkrementů a zimní čištění chodníků nově patří mezi standardní činnosti, které jsou smlouvami pokryty,“ vypočítává místostarostka Komrsková.

„Z konkrétních úkonů bych pak jako novinku zmínila, že firmy budou zajišťovat kromě ručního i strojní úklid chodníků či vymetání prostor citybloků přiléhajících k chodníkům. Vybrané ulice a koše se budou uklízet a svážet i v neděli,“ doplňuje Jana Komrsková.

PRAHA 10 – Majetková, správní firma městské části, navíc pravidelně uklízí v deseti lokalitách, které byly vytipovány na základě zkušeností pracovníků úřadu z terénu a podnětů ze strany občanů. „Většinu z nich nemáme povinnost uklízet, protože jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, obyvatelé ale berou Desítku jako celek a spolupráce s Magistrátem nám v této oblasti přijde velmi účinná,“ vysvětluje Jana Komrsková.

K tématu jsme psali dříve zde a zde.