Závěr školního roku a přípravy na školní rok následující vedou k bilancování nad stavem školství v naší městské části.

Stav školství v Praze 10 charakterizuje zejména převis dětí při zápisu do mateřských a základních škol, tedy nedostatečné kapacity školských zařízení. Tento vývoj by však pro současné radní neměl být žádným překvapením, jelikož již nejpozději v roce 2018 tento trend předvídala demografická studie. Současný radní pro oblast školství, pan O. Počarovský (TOP09), byl radním s totožnou gescí i v roce 2018. On tedy nyní sklízí důsledky svého předchozího rozhodování …

… a s ním bohužel rodiče a zejména děti.

Nedostatečné kapacity

V roce 2023 bylo u zápisu na základní školu v Praze 10  1196 dětí, přičemž kapacita prvních ročníků činila 946 míst. Situace letos není o moc lepší, o umístění dítěte ze spádové oblasti se při zápisu losovalo v 6 ze 13 základních škol zřizovaných MČ Praha 10. I proto v současné době úředníci provádějí revizi školních prostor, při které ověřují reálné kapacity škol. Situace je však napjatá tak, že se zvažuje i školní třída v domově seniorů.

Současná neutěšená situace nemusela vůbec nastat, kdyby v roce 2018, pouhý jeden den před koncem mandátu tehdejší vládnoucí Rady městské části, nedošlo k podpisu prodloužení nájmu soukromé Vysoké škole finanční a správní (VŠFS) do roku 2031, která užívá za velmi „přátelský nájem“ tři školské budovy u Heroldových sadů v ulicích Estonská a Kodaňská. Kapacita budov činí cca 600 míst, které by se nyní pro řešení nedostatku kapacit základního školství velmi hodily.

Je smutným paradoxem, že si aktuálně zadala MČ Praha 10 zpracovat provozně dispoziční koncept – adaptace stávajícího objektu VŠFS na základní školu. Zdá se, že hrozí situace, kdy si městská část bude od soukromého subjektu pronajímat pro účely základní školy svůj vlastní majetek. O to více je zarážející, že na jednání Rady MČ Praha 10 byl nedávno předložen návrh na prodloužení nájmu VŠFS do roku 2040!

ZŠ V Olšinách

Situaci s kapacitou škol příliš neusnadní ani rekonstrukce objektu školy V Olšinách. Průběh rekonstrukce se totiž nejen významně prodražuje (z předpokládaných 205 mil. Kč na aktuálních 380 mil. Kč!), ale i oddaluje. Škola měla být otevřena již letos.

V průběhu rekonstrukce školy došlo k nečekanému snížení kapacity budovy školy z 360 na 250 žáků! Ani po roce od projednání zřizovací listiny Zastupitelstvem MČ Praha 10 v červnu 2023 není škola zapsána do školského rejstříku.

programovém prohlášení současné Rady MČ Praha 10 pro toto volební období a zejména v Koncepci rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2024 – 2030 deklarovaný slib o zajištění kapacit pro nastupující silné ročníky zůstává bohužel jen a pouze na papíře.

Nová výstavba s dopady na školskou infrastrukturu

demografické studii aktualizované v lednu 2024 se na str. 59 v kapitole „Plánování kapacity ZŠ počty kmenových tříd“ uvádí, že pokud by třídu tvořilo v průměru 24 žáků na prvním i druhém stupni, základní školy v MČ Praha 10 by podle střední varianty měly v následujících letech otevřít až 343 kmenových tříd, což je o 32 tříd více než nyní. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty přípravné třídy. Do celkového počtu tříd je proto třeba započítat ještě 5-6 přípravných tříd.

 

Výše uvedenou prognózu ovšem může ovlivnit intenzita bytové výstavby, např. aktuálně v Malešicích. Na str. 66 demografické studie je v tabulce uveden odhad počtu nárůstu obyvatel v Praze 10 při rozličných intenzitách nové výstavby (výstavba o rozsahu 12 000 BJ, vygeneruje cca 26 000 obyvatel):

 

Školství v Praze 10 jako Popelka

Koncepci rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 – 2025 se slibuje vytvoření střednědobého plánu oprav, který umožní synergii při nejrůznějších opravách a investicích do školních budov, což zamezí zbytečným nákladům i zvýšenému stresu pracovníků škol. Je proto nemile zarážející, že na pirátský zájem o předložení předmětného střednědobého plánu oprav přišla odpověď, že „neexistuje žádný návrh, natož aktuální podoba střednědobého plánu oprav.“

V kontrastu s tímto konstatováním se jeví skutečnost, že v mezi hrozbami aktuální SWOT analyzy Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 pro tematickou oblast Vzdělávání a výchova je vedle nedostatečné kapacity základních škol s ohledem na demografický vývoj uveden právě technický stav objektů řady škol.

Názorným příkladem podfinancování desítkové školské infrastruktury je uzavření MŠ Hradešínská ke konci letošního školního roku. Z důvodu havárie musel být nedávno omezen provoz MŠ Dvouletky.

V minulém volebním období byly investice do školské infrastruktury prioritou. Byly připravovány podklady pro přístavby či nástavby u ZŠ Hostýnská, ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ Švehlova. Aktuálně se z uvedeného výčtu počítá s rozšířením kapacity pouze u ZŠ Hostýnská a to v menším než v původně předpokládaném rozsahu (pouze pro 300 místo 700 žáků).

Investiční priority současné Rady MČ jsou evidentně jiné, zvažuje se výstavba rozhledny o výšce 30 m v Malešickém parku za 60 mil. Kč bez DPH.

Podpora školství není veselejší ani v neinvestičních počinech

Ještě loni figurovala v akčním plánu koncepce školství položka „Pořádání dotovaných výjezdů žáků škol“ jako opatření v zájmu rozvoje žáků ve všech oblastech, podpora rovných příležitostí a inovativního vzdělávání. V letošním akčním plánu ji již nenalezneme – příspěvek radnice na školy v přírodě byl zrušen.

Od září 2024 rodiče zaplatí v Praze 10 více za školku či družinu. Desítková radnice neváhala atakovat maximálně stanovený strop, který stanovuje novela vyhlášky o předškolním a zájmovém vzdělávání. Jedná se o bezmála dvojnásobek současného poplatku, pro školky činí úhrada 1512 Kč za měsíc, v případě družin pak 756 Kč měsíčně.

Piráti budou i v druhé polovině volebního období vývoj na poli desítkového školství pečlivě sledovat a věcně připomínkovat.