KD Barikádníků se podařilo v roce 2022 zachránit před odsvěřením ze správy MČ Praha 10. Odsvěření prosazoval zastupitel D. Kašpar (VLASTAN). Další kroky pro záchranu „Barči“ v tomto volebním období nenastaly. Budova se nachází ve špatném technickém stavu.

Ve zprávě o průzkumných pracích a posouzení KD Barikádníků z prosince 2023, kterou přikládáme na konec článku, se uvádí:

Po posouzení celkového stavu objektu lze konstatovat, že stávající stav vykazuje nejen standardní známky opotřebení, ale i některé zásadní vady, které je třeba neodkladně řešit:

  • Vlhkost
  • Zatékání do prostoru krovu
  • Napadení krovu mykologicky a dřevokazným hmyzem
  • Střešní krytina obsahující azbest
  • Neexistující větrání a chlazení prostoru sálu

Zásadnější se však jeví celkový stav morálního zastarání objektu, který neodpovídá současným požadavkům kladeným na provozní, hygienické, tepelně technické, akustické a další požadavky na obdobná zařízení.

Proti celkové rekonstrukci, kterou by objekt bezesporu zasluhoval, hovoří jeho přežité a nevyhovující dispoziční, provozní a hygienické řešení. Restaurace s odbytem a zázemím nevyhovuje současným hygienickým požadavkům na manipulaci a zpracování potravin, křížení provozů apod. Objekt nedisponuje dostatečným hygienickým, provozním a skladovým zázemím. Neexistuje přístup osob se zdravotním postižením. V neposlední řadě je třeba brát v úvahu, že případná celková rekonstrukce objektu vyvolá požadavky na dnes neplněné normové požadavky na parkování v klidu, zatížení okolních domů hlukem z provozu apod.

Smysluplnost celkové rekonstrukce objektu doporučujeme prověřit studií, která by ověřila reálnost revitalizace objektu ve stávajícím hmotě a dispozičním řešení při splnění všech současných normových požadavků kladených na obdobná zařízení.

Hrubý odhad investičních nákladů na rekonstrukci budovy činí 90 mil. Kč bez DPH.

V úvahách investičních záměrech je třeba mj. zohlednit dlouhodobě odkládanou rekonstrukci vily K. Čapka, nutnost rozšíření kapacit ZŠ a MŠ a v neposlední řadě řešení sídla radnice.

Z uvedeného je evidentní, že před současným vedením Prahy 10 je zásadní otázka, jak s „Barčou“ naložit. Zatím to ani po půl roce netuší.

Víme, jak s Barčou dál? Nevíme ..

Na oficiální dotazy ohledně:

  • předložení veškerých s průzkumem objektu souvisejících dokumentů vyhotovených po dokončení průzkumu, tj. v letošním roce (např. projednání v pracovních skupinách, komisích, vyhledání pro rekonstrukci objektu vhodných dotačních titulů, podání dotačních žádostí na rekonstrukci objektu, apod);
  • sdělení (alespoň rámcového) harmonogramu kroků v rámci příprav i samotné rekonstrukce KD Barikádníků, specifikaci formy rekonstrukce objektu – zadání rekonstrukce;
  • informování veřejnosti o rekonstrukci KD Barikádníků,

přišla následující oficiální odpověď:

Povinný subjekt konstatuje, že nedisponuje ani nikdy nedisponoval uvedenými informacemi ani dokumenty. Ohledně předložení veškerých vyhotovených dokumentů souvisejících s dokončením průzkumu povinný subjekt konstatuje, že v letošním roce žádné související dokumenty nemá k dispozici. Po dokončení průzkumu jsou výstupy ve fázi vyhodnocování a výsledek nelze předem předjímat. Povinný subjekt nedisponuje ani nikdy nedisponoval harmonogramem kroků v rámci příprav ani samotné rekonstrukce.

Povinný subjekt se nachází ve fázi vyhodnocování podkladů z dokončeného průzkumu. V současné době není žádná rekonstrukce Kulturního domu Barikádníků schválena. Není zpracována projektová dokumentace, proto povinný subjekt nemá k dispozici žádný harmonogram ani rámcový harmonogram, a nejsou mu známy ani specifikace formy rekonstrukce objektu. S ohledem na uvedené povinný subjekt nedisponuje ani informací, zda a kdy proběhne informování veřejnosti o rekonstrukci, která není schválena, ani nejsou známy rámcové kroky, které povinný subjekt bude činit.

Úvahy o výstavbě rozhledny á 60 mil. Kč v Malešickém parku se jeví být v nastíněném kontextu za, slovy klasika, unáhlené až zbrklé.

Ke stažení: